nkprun

ข้อมูลทั่วไป

"อสม. ชวนเดิน หมอชวนวิ่ง ผู้ว่าฯชวนออกกำลังกาย"

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อระดมทุนทรัพย์สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยระยะยาว และผู้ป่วยติดเตียงและคนพิการในจังหวัดขอนแก่น
   2.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและการกระตุ้นให้ประชาชนจังหวัดขอนแก่น ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการเดินวิ่งที่เหมาะสมและถูกต้อง
   3.ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
   4.ส่งเสริมภาพลักษณ์เมือง Smart City
   5.เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบตอบแทนสังคม สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น


เส้นทางวิ่ง


Coming Soon..ประเภทการแข่งขัน


เสื้อและรางวัล


กำหนดการ